Prava potrošača prilikom kupovine preko interneta

Korisnik ima sledeća prava:

 • Pravo na transparentno, istinito i blagovremeno informisanje u vezi obrade podataka o ličnosti;
 • Pravo da od Online shop Altema zahteva informaciju o tome da li se obrađuju njegovi podaci o ličnosti;
 • Pravo da se netačni podaci o ličnosti u vezi njega isprave ili dopune;
 • Pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu;
 • Pravo da opozove pristanak na obradu podataka o ličnosti;
 • Pravo da prikupljene podatke o ličnosti primi u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, što uključuje i neometan prenos datih podataka drugom rukovaocu;
 • Pravo da u svakom trenutku podnese Online shop Altema prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti kada je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Online shop Altema kao i u slučaju kada se podaci o ličnosti obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja;
 • Pravo da Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podnese pritužbu na postupanje Online shop Altema po pitanju obrade svojih podataka o ličnosti;

Sva Vaša prava možete ostvariti ako nas kontaktirate na sledeće načine:

 • Putem slanja e-maila na adresu office@altema.rs
 • Putem poštanske adrese : Online shop Altema, Sestara Bukumirović 108a/I, 11000 Beograd
 • Putem telefona: +38111 311 5119

Obaveštavamo vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS”, br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše prodajne internet stranice www.altema.rs smatra prodajom na daljinu.

U slučaju prodaje na daljinu prodavac je dužan da u pisanoj formi, na mail koji je ostavljen prilikom kupovine, kupcu dostavi:

 • Obrazac za odustanak
 • Obaveštenje o prodavcu, pravu potrošača na odustanak od ugovora i dužnosti prodavca i kupca u slučaju realizacije prava na odustanak
 • Primerak ugovora o prodaji potpisanog od strane prodavca.

U slučaju kupovine na daljinu prodavac nije dužan da kupcu izda fiskalni račun, a u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 1) Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS”, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13, 100/14), već sva prava potrošač može ostvariti na osnovu ugovora o prodaji na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe kao i organizaciju transporta iste u slučaju odustanka snosi kupac.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, ako je moguće, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.)

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva tri mogu da budu relevantna:

 • Isporuka zapečaćenih proizvoda, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 • Isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane
 • Isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja

Mogućnost neprihvatanja marketinških aktivnosti

Jednom kada prikupimo Vaše podatke, možemo Vam poslati marketinška obaveštenja koja sadrže promocije, prodajne akcije i ostale sadržaje. U svakom trenutku imate opciju neprihvatanja budućih marketinških obaveštenja od strane Altema.com

Za prestanak primanja marketinških obaveštenja, molimo Vas da preduzmete neku od sledećih opcija:

 • Putem slanja e-maila na adresu office@altema.rs sa temom „Odjava”
 • Putem poštanske adrese : Online shop Altema, Sestara Bukumirović 108a/I, 11000 Beograd

Pri slanju e-maila ili poštanskog pisma molimo Vas da upišete svoje puno ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu i da specifično naznačite koji tip marketinškog oglašavanja (npr. e-mail, direktna poštanska pisma ili telefonske pozive) ne želite da dobijate. Na taj način će biti osigurana Vaša identifikacija u našem sistemu kako bi uspešno procesirali Vaš zahtev. Kada se odjavite od prijema marketinških obaveštenja, moguće je da ćete i dalje dobijati poslovna obaveštenja kao što su potvrde o naručivanju robe, informacije o povraćaju robe ili ostala obaveštenja koja se tiču Online shop Altema.

Pravo na opoziv pristanka

Možete opozvati svoj pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti u bilo kom trenutku putem mejl adrese office@altema.rs, posle čega Online shop Altema briše sve Vaše podatke o ličnosti, zatim će Vaša adresa biti uklonjena sa mailing liste i više nećete dobijati e-mail poruke bliže opisane u ovom obaveštenju.

Uz pravo na brisanje Vaših podataka o ličnosti skrećemo Vam pažnju da imate sva ostala prava propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Sve odgovore i informacije po pitanju zaštite Vaših podataka o ličnosti možete dobiti slanjem Vaših pitanja na e-mail adresu office@altema.rs

Rok čuvanja podataka

Korisnikovi podaci o ličnosti se nikada neće obrađivati više nego što je neophodno. Podaci o ličnosti će se obrađivati do opoziva pristanka, osim u situacijama kada postoji neki drugi osnov za obradu. Ovo uključuje i obradu koja predstavlja neophodnu i srazmernu meru u demokratskom društvu za zaštitu ustavnih prava i sloboda što uključuje i ostvarivanja legitimnih interesa Online shop Altema doo u građanskim i drugim stvarima.

Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku

Ukoliko smatrate da Altema.com vrši obradu Vaših podataka o ličnosti suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u svakom trenutku možete podneti pritužbu Povereniku za insormacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti čiji su kontakt podaci:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Adresa: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd

office@poverenik.rs, telefon: +381 11 3408 900

Skrećemo pažnju da podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na mogućnost da zaštitu svojih prava ostvarite pokretanjem odgovarajućeg sudskog ili upravnog postupka.

Nezadovoljni korisnik usluga za zaštitu svojih prava, može se obratiti Ministrastvu trgovine, kao i ostalim državnim organima republike Srbije.